Úspěšné absolvování inspekce poskytovaných služeb

Ve dnech 8. – 10. dubna 2013 byla v domově pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje, ve Velkých Opatovicích dokončena inspekce kvality poskytování sociálních služeb.

Předmětem inspekce je zjistit, zda je služba kvalitní, tzn. zda jsou dodržována práva uživatelů, zda se poskytuje dle jejich individuálních potřeb, jestli služba umožňuje uživatelům kontakt s dalšími dostupnými službami, zda je služba pravidelně hodnocena, pracují v ní proškolení odborníci a zda jsou dodrženy povinnosti poskytovatele sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách. Po třídenním šetření přímo v našem zařízení shledal inspekční tým, že kvalita námi poskytované služby, je na velmi vysoké úrovni.

Svědčí o tom i dosažený celkový bodový výsledek, tj. 96,875 % z celkového počtu – 16 kriterií ze 48 celkových bylo hodnoceno pouze listinné podobě, dalších 32 kriterií bylo ověřováno také na místě rozhovory s uživateli a zaměstnanci organizace nebo prohlídkou domova. Všechna kriteria byla splněna, pouze 3 kriteria byla hodnocena 2 body, všechny ostatní maximálním počtem 3 bodů. Nápravná opatření nebyla organizaci uložena a nebyly zjištěny žádné nedostatky např. při stanovování výše úhrad nebo nedodržení náležitostí uzavíraných smluv s uživateli.

Za celkovým výsledkem inspekce je však třeba vidět počet nesčetně strávených hodin většiny zaměstnanců v posledních třech letech na přípravě a realizaci vnitřních pravidel služby, na tvorbě metodik ke standardům kvality sociálních služeb a zavádění jejich obsahu do praxe. Přístup zaměstnanců organizace a péče směrem k uživatelům byly nedílným prvkem při celkovém hodnocení kvality poskytované služby.

Poděkování patří všem zaměstnancům za příkladné zvládnutí všech nástrah inspekční kontroly, za kvalitní a odbornou práci, kterou denně vykonávají a která je pro řadu z nich nejen povoláním, ale zároveň i posláním.

Ve Velkých Opatovicích, duben 2013