Transformace

Paprsek, příspěvková organizace,Velké Opatovice byla v dubnu 2013 zařazena do individuálního projektu MPSV s názvem Transformace sociálních služeb.

Bližší informace o transformaci sociálních služeb najdete na stránkách Národního centra podpory transformace sociálních služeb zde.

 

Kulatý stůl o transformaci sociálních služeb na téma Život v přirozeném prostředí se uskutečnil v červnu 2015 – více informací najdete zde.

Vize transformace zařízení Paprsek, příspěvková organizace, Velké Opatovice spočívá ve vytvoření vhodných podmínek pro udržení co možná nejvyšší úrovně samostatnosti osob se zdravotním postižením, aby mohly uplatnit v plné míře své schopnosti a aby se mohly zapojovat do všech oblastí života společnosti.

Ve stávající velkokapacitní pobytové sociální službě domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 104 osob dojde k trvalému snížení o 16 osob, na výslednou kapacitu domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 88 osob. Část osob přejde do registrované služby chráněné bydlení, bude navýšena současná kapacita služby chráněné bydlení o 4 osoby (střední míra podpory) v lokalitě Velké Opatovice v bytě v běžné bytové zástavbě formou dlouhodobých pronájmů (případně nákupem bytu) a dále dojde k výstavbě dvou domků v lokalitě Svitávka s kapacitou 12 osob (celkem 4 skupinové domácnosti po 3 uživatelích, střední míra podpory), v časovém horizontu cca 5 let. Zřizovatel organizace má zájem žádat o finanční podporu z evropských fondů. Celková kapacita celé organizace zůstane na současné úrovni 108 osob, obě služby (DOZP a CHB) bude zajišťovat současný poskytovatel sociální služby. Jedná se o částečnou transformaci pobytové sociální služby.

Poskytovatel podporuje proměněné požadavky klientů na způsob, jakým by pobytové služby měly být zajišťovány (nezájem o ústavní podobu zajišťování služeb a preference malokapacitních komunitních služeb) a uvědomuje si, že pro zachování přirozených vazeb a kontaktů je nejvhodnější poskytování sociálních služeb ve známém domácím prostředí, které odpovídá standardům současné doby, a lépe naplňuje potřeby uživatelů. Zároveň tím reaguje na nové potřeby osob se zdravotním postižením, které není možné řešit prostřednictvím terénních a ambulantních služeb. Pro specifický okruh osob (uživatelé vysokého věku a s vysokou mírou podpory) cílové skupiny osob se zdravotním postižením je nutný i rozvoj pobytových služeb ve stávající pobytové sociální službě a co nejvíc ji přibližovat přirozenému domácímu prostředí.

Veřejný závazek příspěvkové organizace k deinstitucionalizaci najdete zde.

Orgány Jihomoravského kraje schvalují přípravu projektů financovaných ze zdrojů Evropské Unie včetně zajištění jejich spolufinancování:

  • Rada Jihomoravského kraje schválila na své 127. schůzi konané 10. 12. 2015 usnesením č. 8495/15/R127 přípravu projektu „Transformace DOZP Paprsek p. o. „Chceme žít jinak“ – Svitávka s cílem podání žádosti o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu.
  • Rada Jihomoravského kraje schválila na své 50. schůzi konané dne 12. 2. 2018, bod programu schůze č. 79 – předkládanou projektovou žádost „Transformace DOZP Paprsek p. o. „Chceme žít jinak“ – Svitávka.
  • Transformační plán organizace Paprsek, p. o., byl schválen usnesením RJMK č. 2232/17/R31 dne 31.08.2017, aktualizovaná verze transformačního plánu pak byla schválena usnesením RJMK č. 3541/18/R49 dne 29.01.2018.