Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR s názvem „Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb v Paprsku p.o.“ – termín realizace 1.6.2010 – 31.5.2012

Základní informace o projektu
Paprsek p.o. Velké Opatovice získal v roce 2010 na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci na realizaci projektu s názvem „Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb v Paprsku p.o., registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00190. Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Účelem dotace bylo zkvalitnit poskytované sociální služby. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím vzdělávání a zvyšováním kvalifikace zaměstnanců organizace a pomocí podpory zavádění procesu rozvoje kvality sociálních služeb. Projekt byl zahájen 1.6.2010 a doba trvání byla stanovena na 24 měsíců.

Klíčovou aktivitou projektu bylo vzdělávání v 8 tématech z oblasti sociálních služeb formou akreditovaných kurzů, další klíčovou aktivitou byla supervize zajišťovaná občanským sdružením TreMediaS Třebíč na základě supervizního kontraktu. V dohodnutých termínech v zařízení probíhala individuální nebo skupinová případová supervize a supervize týmová. Dalšími aktivitami byla podpora inspektora kvality v rámci zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe a přípravná inspekce kvality sociálních služeb.

Termíny aktivit projektu:

24. – 26. dubna 2012 – Přípravná inspekce kvality sociálních služeb

31. ledna 2012, 21. března 2012 – Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru

14. února 2012, 23. února 2012 – Techniky zjišťování potřeb verbálně nekomunikujících klientů a vytváření individuálních plánů

2. února 2012, 28. března 2012 – Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

19. října 2011, 9. listopadu 2011 – Práce s klientem s rizikem chování, používání restriktivních opatření a pravidla šetrné sebeobrany

18. května 2011, 25. května 2011 – Psychohygiena a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích

12. května 2011, 8. června 2011 – Zvládání agrese u klienta sociálních služeb

15.března 2011, 19. dubna 2011 – Role klíčového pracovníka

29. listopadu 2010, 3. prosince 2010 – Úvod do komunikace s problémovými klienty