Poslání, zásady a cíle služby domova pro osoby se zdravotním postižením

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Paprsek, příspěvková organizace, Velké Opatovice, je zajišťování podpory a pomoci osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny samy nebo za pomoci blízkých osob tuto situaci řešit. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Posláním je dále působit na klienty tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální vazby a zajištěny možnosti a podmínky využívat běžně dostupné veřejné zdroje.

Služby poskytované v zařízení Paprsek p.o. Velké Opatovice jsou založeny na dodržování následujících zásad:
– zásada individuálního přístupu
– zásada respektování důstojnosti a práv uživatelů
– zásada odborného a odpovědného přístupu zaměstnanců služby k uživatelům
– zásada zachování mlčenlivosti.

 Cílem sociální služby je:

  • klient, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle,
  • klient, který dovede aktivně trávit volný čas formou nabídky užitečných činností za podpory a pomoci zaměstnanců organizace, které vedou k jeho spokojenosti,
  • klient, který za pomoci poskytované služby dokáže využívat běžně dostupné jiné služby,
  • klient, který za pomoci poskytované služby zvýší samostatnost ve svém rozhodování a má možnost využít jiné sociální služby např. přechodem do chráněného bydlení,
  • klient, který dokáže udržovat přirozené vztahy s rodinou a blízkými osobami,
  • klient, který je spokojený v oblasti ubytování, stravování, v nabídce aktivizačních činností atd. nabízených poskytovatelem.