Jednání se zájemcem o službu

Sociální pracovníci organizace Paprsek, příspěvková organizace, na základě vnitřních pravidel aktivně informují zájemce o nabízené sociální službě a všech povinnostech, které pro něj ze smlouvy o poskytování sociální služby vyplývají, včetně podmínek způsobu poskytování služby a její ceny. Pracovníci zařízení v procesu zjišťují, co zájemce od služby očekává, zda se nachází v nepříznivé sociální situaci, jakým způsobem byla jeho nepříznivá situace řešena v minulosti a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba naplňovat dojednané cíle. Osobní cíle vycházejí z možností a schopností zájemce o službu, poskytovatel podporuje zájemce při jejich formulování. Jednání se zájemcem o službu je významnou součástí procesu, který vede k budoucí spolupráci mezi poskytovatelem a uživatelem sociální služby a probíhá v několika fázích.

Pracovníci zařízení dbají na to, aby zájemce podmínkám porozuměl, aby sám určil své potřeby a zájmy. V průběhu jednání vytváří poskytovatel takové podmínky, které podpoří zájemce při jeho rozhodování a to tím, že informuje o možnostech a podporuje jej při vyjadřování vlastní vůle.

Pokyny k vyplnění žádosti o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením:
1. Žádost o poskytování sociální služby vyplňte čitelným hůlkovým písmem a zájemce (zákonný zástupce) se vlastnoručně podepíše.
2. Vyplněná žádost o poskytování sociální služby musí obsahovat:
– vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce včetně uvedených příloh,
– zprávu odborného lékaře (psychiatra) pokud jej zájemce navštěvuje nebo je z lékařské zprávy patrno, že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné,
– kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči,
– je-li zájemce omezen ve svéprávnosti – kopii rozsudku s vyznačením nabytí právní moci,
– je-li zájemce omezen ve svéprávnosti – kopii listiny o jmenování opatrovníka.
3. V zájmu ochrany osobních a citlivých údajů o zdravotním stavu zájemce upozorňujeme, že je nutné vyjádření lékaře po vyplnění přiložit v zalepené obálce.
4. Zahájení poskytování sociální služby v pobytovém zařízení Paprsek p. o. Velké Opatovice je podmíněno uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyplněnou žádost můžete osobně přinést do zařízení Paprsek, p.o. Velké Opatovice, nebo zaslat na adresu:
Paprsek, příspěvková organizace
K Čihadlu 679
679 63 Velké Opatovice
6. Do 30 dnů od data podání žádosti obdržíte písemné vyrozumění o tom, že žádost byla přijata, zda je zařazena do evidence zájemců o službu, nebo zda je nutné doložit další přílohy. O blížícím se termínu zahájení poskytování sociální služby budete v dostatečném předstihu informováni telefonicky a písemně sociálními pracovníky.
7. V případě nezařazení do evidence zájemců o sociální službu je zájemci zasláno „oznámení o nezařazení do evidence zájemců o službu“ s důvody pro nezařazení.
8. V případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat sociální pracovníky zařízení v pracovních dnech v době od 8 – 13 hodin:
Bc.Miroslava Vagnerová.,
tel. +420 516 478 444, +420 702 218 405, e-mail: socialni.dozp@paprsek.eu
nebo
Mgr. Lucie Doležalová,
tel. +420 516 478 444, +420 602 246 954, e-mail: socialni.chb@paprsek.eu