Cílová skupina DOZP

Okruh osob

osoby s kombinovaným postižením – muži a ženy ve věku od 19 let s mentálním postižením v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, (např. lehká, střední, těžká a hluboká mentální retardace, případně v kombinaci s tělesným postižením např. ztráta končetiny, používání kompenzační pomůcky /vozík, chodítko, berle/,

osoby s mentálním postižením – muži a ženy ve věku od 19 let s mentálním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost  z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Komu není naše služba určena – zákonné důvody:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení např. závislý na dýchacím přístroji,
 • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,

– negativní vymezení cílové skupiny:

 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční nemoci např. MRSA, HBsAg pozitivita, HIV, TBC,
 • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití klientů zařízení např. z důvodu závažného chronického duševního onemocnění, např. osobám s diagnózou sexuální deviace nebo psychotickými poruchami např. schizofrenici, nebo osobám s poruchou osobnosti,
 • osobám s poruchou autistického spektra,
 • osobám se závislostí na alkoholu, nebo jiných návykových látkách, která vyplývá z vyjádření lékaře,
 • osobám s těžkým stupněm specifických smyslových vad např. úplná ztráta zraku a sluchu, vzhledem k tomu, že všichni zaměstnanci neznají např. znakovou řeč, postižení zraku a sluchu musí být částečně zachováno, zachovány zbytky orgánů posílené např. fungující kompenzační pomůckou,
 • osobám – cizincům, protože zaměstnanci Paprsku nejsou schopni poskytovat kvalitní služby lidem, kteří nerozumí česky /slovenština ano/.

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší dospělí (65 – 80 let)
 • starší dospělí (nad 80 let).